AIP Publishing
Browse
Supporting Information.docx (1.6 MB)

Supporting Information

Download (1.6 MB)
figure
posted on 2024-06-20, 04:01 authored by Yuan Gao, Haizeng Song, Fei Zhou, Weisheng Li, Taotao Li, Qi Wu, Shengsheng Lin, Tianhong Chen, Tong Tong, Zaiyao Fei, Shancheng Yan, Yi Shi
Supporting Information

History

Usage metrics

  Applied Physics Letters

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC