AIP Publishing
Browse
SI-v19 cleaned.docx (8.05 MB)

Supplementary Online Material

Download (8.05 MB)
figure
posted on 2024-06-21, 11:52 authored by Sujuan Hu, Wenbin Xiang, Baiquan Liu, Lingjiao Zhang, Genghui Zhang, Min Guo, Jinhu Yang, Yunfei Ren, Junhong Yu, Zhenyu Yang, Huayu Gao, Jing Wang, Qifan Xue, Fion Sze Yan Yeung, Jiayu Zhang, Hoi Sing Kwok, Chuan Liu
Supplementary Online Material, Supplementary Figures S1-S28

History

Usage metrics

  Applied Physics Reviews

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC