AIP Publishing
Browse
THz-NaCl-SI.docx (1.46 MB)

Supplementary Online Material

Download (1.46 MB)
figure
posted on 2024-05-16, 11:53 authored by Yuyue Yan, Ligang Chen, Jiaqi Zhang, Guanhua Ren, Lu Zhou, Liyuan Liu, Xueqian Zhang, Chunmei Ouyang, Huabin Wang, Jiaguang Han
More experimental details

History

Usage metrics

  Journal of Chemical Physics

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC