AIP Publishing
Browse
Supporting Information.docx (1.5 MB)

Supplementary Online Material

Download (1.5 MB)
figure
posted on 2024-05-02, 11:50 authored by Zhen-Yi Gu, Xiao-Tong Wang, Xin-Xin Zhao, Jun-Ming Cao, Yong-Li Heng, Shuo-Hang Zheng, Yan Liu, Jin-Zhi Guo, Si-Ze Wang, Xing-Long Wu
Supplementary Information

History

Usage metrics

  Applied Physics Letters

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC