AIP Publishing
Browse
Supplementary Materials.docx (829.57 kB)

Supplementary Materials

Download (829.57 kB)
figure
posted on 2024-06-03, 04:02 authored by Shasha Wang, Zhou Wang, Jialiang Jiang, Ying Zhang, Ruimin Li, Yan Feng, Ping Liu, Yalin Lu, Zhigao Sheng, Haifeng Du, Nan Gao, Bin Xiang
Supplementary Materials

History

Usage metrics

  Applied Physics Letters

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC