AIP Publishing
Browse
Supplementary Material - Clean.docx (1.79 MB)

Supplementary Material

Download (1.79 MB)
figure
posted on 2024-06-07, 11:51 authored by Jinhua Zhang, Miao Cai, Xingguo Zheng, Dangdang Li, Shuxiang Ma, Xuebao Li, Jingjing Fu, Yinghao Yuan, Lin chen, Xuguang Guo, YiMing Zhu, Songlin Zhuang
Supplementary Material

History

Usage metrics

  APL Photonics

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC