AIP Publishing
Browse
Supplementary Material.pdf (2.05 MB)

Supplementary Material

Download (2.05 MB)
figure
posted on 2024-06-04, 12:01 authored by Wen Deng, Lin Zhang, Wenlong Chu, Xiaohui Gao, Yu Zhou, Fangping Ouyang, Bin Yang, Jinghong Lai, Junliang Yang, Liming Ding, Yongbo Yuan, Yun Lin
Revised Supplementary Material

History

Usage metrics

  Applied Physics Letters

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC