AIP Publishing
Browse
Supplementary Material.pdf (2.18 MB)

Supplementary Material

Download (2.18 MB)
figure
posted on 2024-06-05, 11:51 authored by Xuepei Wang, Maokun Wu, Ting Zhang, Boyao Cui, Yu-Chun Li, Jinhao Liu, Yishan Wu, Yichen Wen, Sheng Ye, Pengpeng Ren, David Wei Zhang, Hong-Liang Lu, Runsheng Wang, ZHIGANG JI, Ru Huang
See the supplementary material for additional information on the fabrication flow of MFM ferroelectric capacitors, electric and physical characterization of ferroelectric films, XRD and XPS patterns of W and AW electrodes, and DFT theoretical analysis.

History

Usage metrics

  Applied Physics Letters

  Categories

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC