AIP Publishing
Browse
SI_20240418.docx (8.63 MB)

Supplement information

Download (8.63 MB)
figure
posted on 2024-05-30, 11:55 authored by Yue Chen, Shaohua Zhang, Weijian Zhang, Alessio Quadrelli, Samuel Jarvis, Jing Chen, Hongyi Lu, Nagarathinam Mangayarkarasi, Yubiao Niu, Jianming Tao, Long Zhang, Jiaxin Li, Yingbin Lin, Zhigao Huang, Oleg Kolosov
Supplement information for the main manuscript

History

Usage metrics

  Applied Physics Reviews

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC