AIP Publishing
Browse
DAPI2PI-20240131 APL Photonics - Supplementary Material.docx (1.82 MB)

Supplement Number 1

Download (1.82 MB)
figure
posted on 2024-05-30, 11:54 authored by Bolin Lu, Zhangheng Ding, Kefu Ning, Xiaoyu Zhang, Xiangning Li, Jiangjiang Zhao, Ruiheng Xie, Dan Shen, Jiahong Hu, Tao Jiang, Jianwei Chen, Hui Gong, Jing Yuan
Supplement Figures

History

Usage metrics

  APL Photonics

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC