AIP Publishing
Browse
supplementary material-APL24-AR-MIR2023-02760.docx (1.29 MB)

Supplementary material

Download (1.29 MB)
dataset
posted on 2024-06-17, 04:01 authored by Chao Shi, Dengkui Wang, Weijie Li, Xuan Fang, Bin Zhang, DongBo Wang, Yu Hao, Dan Fang, Hongbin Zhao, Peng Du, Jinhua Li
supplementary material

History

Usage metrics

  Applied Physics Letters

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC