AIP Publishing
Browse
Supplementary Information-revised.docx (145.12 MB)

Supplementary Information

Download (145.12 MB)
dataset
posted on 2024-06-06, 11:50 authored by Zhen-Yang Ou-Yang, Jianhang Nie, Meng-Yuan Xie, Ming-Hua Xian, Jinghui Shi, Hui Wan, Gui-Fang Huang, Wei-Qing Huang
Supplementary Information-revised

History

Usage metrics

  Applied Physics Letters

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC